O logo
o logo

Algemene Voorwaarden O.

1 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Odot en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

2 Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en overeenkomsten door of vanwege Odot gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen.

2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Klant voor akkoord getekende offerte of contract door Odot is ontvangen en geaccepteerd.

3. Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds goedvinden tot stand komen.

3 Duur en beëindiging

1. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Een overeenkomst voor bepaalde duur wordt automatisch verlengd tenzij indien één der Partijen opzegt mits een aangetekend schrijven ten laatste 3 maanden voor het einde van de overeenkomst.

2. Odot heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Klant in staat van faillissement is verklaard, surceance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Klant heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

4 Levertijd

1. De door Odot opgegeven levertijden zijn indicatief en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De enkele overschrijding van een genoemde levertijd brengt Odot niet in verzuim.

5 Ontoerekenbare tekortkomingen

1. De Klant zorgt ervoor dat alle gegevens die Odot nodig heeft voor het adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht, dan wel gegevens met betrekking tot zijn specifieke wensen in de gepaste vorm tijdig in het bezit komen van Odot. Indien Odot in alle redelijkheid besluit dat de specifieke eisen van de Klant niet zullen kunnen worden uitgevoerd, zal Odot dit aan de Klant berichten. De Klant kan Odot daarvoor niet aansprakelijk stellen.

2. Indien er wijzigingen plaatsvinden in zijn gegevens, zal de Klant deze wijzigingen onverwijld schriftelijk en minstens 3 maanden op voorhand doorgeven aan Odot. Zonder limitatief te willen zijn, kan alvast worden gedacht aan volgende situaties van mogelijke wijzigingen:
a. Klant sluit een leveringsovereenkomst met een andere energieleverancier af voor een Leverperiode die deel uitmaakt van de Overeenkomst.
b. Contactgegevens van de Klant wijzigen tijdens de Overeenkomst.
c. Klant verhuist naar een andere locatie.
d. Het aansluitingspunt wordt buiten dienst gesteld.

6 Prijzen

1. Is met Opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Odot. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van Opdrachtgever door Odot worden geleverd, hierna te noemen "meerwerk", zullen in rekening worden gebracht.

2. Opdrachtgever dient op voorhand akkoord te gaan met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten.

3. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Odot gebruikelijke methoden.

4. Odot is gerechtigd om boven op de overeengekomen prijs wachttijden in rekening te brengen, indien Odot niet op de afgesproken tijd de werkzaamheden kan uitvoeren ten gevolge van aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaken.

5. Indien in de offerte een "richtprijs" is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten.

6. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

7. Prijzen worden jaarlijks geïndexeerd volgens de index van de consumptieprijzen.

8. Odot heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is dan gerechtigd binnen zeven werkdagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

7 Betalingsvoorwaarden

1. Facturering vindt eenmaal per maand plaats.

2. Odot is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van zijn dienstverlening middels een factuur een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen, maximaal ter grootte van de te verwachten prestaties in een periode van één jaar vooruit. Bij gebreke van betaling daarvan is Odot bevoegd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.

3. Facturen dienen uiterlijk 15 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door Odot aan te wijzen bankrekening. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 12% op jaarbasis. Indien Odot zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd worden op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van € 100,- exclusief BTW.

4. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Odot binnen twee weken na factuurdatum aan Odot schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

8 Ter beschikking gestelde elementen

1. De opdrachtgever zal de Energie Assistenten van Odot voorzien van de nodige documentatie, informatie, materialen, ruimte en alle andere faciliteiten die de consultant in alle redelijkheid nodig heeft om zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.

9 Intellectuele eigendomsrechten

1. De intellectuele eigendomsrechten op het door Odot vervaardigde materiaal berusten bij Odot.

10 Vertrouwelijke informatie

1. Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens waarvan de betreffende partij in een door de onderhavige voorwaarden beheerste verhouding kennis heeft gekregen, en waarvan duidelijk moet zijn dat de wederpartij geheimhouding daarvan wenst.

11 Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen

1. Odot stelt haar expertise als onafhankelijk energiemakelaar ten dienste van de Klant en streeft ernaar om ten behoeve van de Klant de meest gunstige contracten voor energielevering of andere gerelateerde diensten te bewerkstelligen door de markt continu te volgen, verbruiksprofielen te evalueren en te bundelen, op duurzame wijze met de Belgische leveranciers te onderhandelen om de klant op het juiste moment van leverancier te veranderen.

2. Odot betracht de energiekosten en kosten van gerelateerde diensten zo laag mogelijk te houden voor de Klant zonder dienaangaande enige resultaatsverbintenis op zich te nemen. De prijzen van Producten zijn immers onderhevig aan de resultaten van de Clustering, de offertes van de leveranciers, de onderhandelingen met de leveranciers en de persoonlijke situatie van de Klant en zijn verbruik. De ondernemer is een onafhankelijk energie assistent van de Klant en helpt het energiedossier van de Klant te beheren en de Klant zo veel als mogelijk te ontzorgen.

3. De Klant erkent dat Odot in het kader van de aan haar verstrekte opdracht slechts optreedt als bemiddelaar (tussenpersoon) tussen de leverancier en de Klant. De door de Klant aan haar verstrekte opdracht behelst bijgevolg enkel het regelmatig bemiddelen en afsluiten van energieovereenkomsten of overeenkomsten voor gerelateerde diensten en het namens de klant tot stand doen komen van een rechtstreekse rechtsverhouding met de leverancier. Odot is als zodanig geen partij bij de energieovereenkomst. Dientengevolge draagt Odot geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele tekortkomingen in de uitvoering van de energieovereenkomst door de leverancier en/of door de klant en al hetgeen in brede zin hiermee verband houdt. Odot aanvaardt in dit verband dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

4. De Klant en Odot zijn enkel aansprakelijk voor het niet uitvoeren van een verbintenis onder deze Overeenkomst in het geval van een zware fout of fraude, uitgezonderd in geval van overmacht.

5. De Klant en Odot erkennen enkel aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor directe materiële schade die het gevolg is van een zware fout of fraude.

6. De netbeheerders staan in voor de continuïteit van de levering van energie en de kwaliteit van de geleverde energie overeenkomstig de bepalingen vervat in de toepasselijke wetgeving en reglementen. Bijgevolg kan Odot nooit aansprakelijk zijn voor niet-levering van Producten. In geval van schade ten gevolge van een onderbreking of een beperking van of onregelmatigheid in de levering van energie, kan de klant gebeurlijk de distributienetbeheerder aanspreken. Odot als Dienstverlener kan dit ook voor de Klant opnemen.

7. Odot kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de energieleverancier op grond van wettelijk toegestane redenen alsnog weigert een overeenkomst te sluiten met de Klant of een bijkomende waarborg vereist. Hieronder is onder meer, doch niet uitsluitend, ook begrepen de situatie waarbij de energieleverancier weigert een overeenkomst te sluiten omdat de Klant nog openstaande schulden heeft bij deze leverancier of wanneer de klant verhuist naar een andere regio buiten het gebied. Indien door verhuizing de klant de uitkomst van de bemiddeling door Odot wenst mee te nemen naar een andere regio, kan Odot niet garanderen dat een energieleverancier daar dezelfde condities kan aanbieden zoals die door bemiddeling van Odot initieel tot stand kwamen.

8. De Klant en Odot zijn niet aansprakelijk in geval van overmacht: elke niet te voorziene en niet te vermijden gebeurtenis die een onoverkomelijke belemmering vormt voor de uitvoering van de contractuele verbintenissen. Als overmacht gelden volgende gevallen (zonder hiertoe beperkt te zijn): natuurrampen, terrorisme, brand, stakingen, sabotage, blokkade, cyberaanval. De uitval van een server of communicatieverbinding, storingen in communicatieverbindingen, bugs of virussen in de software zijn overmacht voor zover ze duidelijk te wijzen zijn aan een derde partij of niet te wijten zijn aan een fout of nalatigheid van Odot. Overmacht schorst de contractuele verplichtingen. De klant en Odot verwittigen elkaar onverwijld over elke situatie van overmacht.

9. Voor zover Odot bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan Odot op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Odot of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Odot.

10. Odot is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden of tekortkomingen in apparatuur of programmatuur die is vervaardigd door anderen dan Odot.

11. De eventuele schadevergoeding in alle gevallen kan nooit hoger zijn dan één maal de jaarlijkse vergoeding voor het Odot abonnement die Klant aan Odot verschuldigd is.

12 Wijziging van de voorwaarden

1. Odot behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

13 Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Odot en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting het Belgisch recht van toepassing.

3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Antwerpen aanhangig worden gemaakt.

Versie 16 april 2018